• 960 South Main
  • Brigham City, Utah 84302
  • (435) 734-4800
  •  Map